Ubytovací řád

hotelu Tři knížata

Masarykovo náměstí 1186/44, 586 01 Jihlava

Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v hotelovém zařízení společnosti GASTRO TŘI KNÍŽATA s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava.

Hotel poskytuje ubytovaným hostům ubytovací a případně též související služby v rozsahu a termínech určených smlouvou o ubytování a za podmínek ujednaných ve smlouvě a dále za podmínek obsažených v tomto ubytovacím řádu. V případě rozporu mezi tímto ubytovacím řádem a smlouvou mají přednost ujednání obsažená v individuální smlouvě.

Smlouva o ubytování vzniká teprve v okamžiku bezvýhradného potvrzení objednávky (rezervace) hotelem.

 1. Hotel ubytuje občana, který se řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží občan příslušnému zaměstnanci hotelu svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.
 2. Host po přihlášení k pobytu obdrží klíč od pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze host (hosté). Přístup personálu hotelu do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a hotelem.
 3. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu hotelu.
 4. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 posledního dne ubytování a odevzdá klíč zaměstnanci hotelu. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den.
 5. V době od 22:00 do 6:00 host dodržuje noční klid.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován s ohledem na kapacitu hotelu.
 7. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být v hotelu umístěna pouze se souhlasem hotelu. Při umístění zvířat v hotelovém pokoji je účtován poplatek. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru hosta na pokoji ani v jiných prostorách hotelu. Za škody způsobené zvířaty, odpovídají jejich majitelé.
 8. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 9. V pokoji nebo společných prostorech hotelu není dovoleno bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 10. V hotelu a zvlášť na pokoji není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječek pro mobilní telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty  a podobná zařízení, to vše za předpoklady, že tyto spotřebiče splňují všechny potřebné normy a nemají žádnou technickou vadu.
 11. Veškeré vybavení hotelu je oprávněn užívat pouze platící host.
 12. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, zavřít okna a dveře a uzavřít vodovodní uzávěry.
 13. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10ti let bez dozoru dospělých v pokoji nebo ostatních prostorách hotelu. Z škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 14. V případě ztráty hotelového klíče je host povinen ztrátu neprodleně ohlásit personálu hotelu, případně uhradit vzniklé náklady spojené se ztrátou klíče.
 15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů.
 16. Hotel poskytuje ubytovaným občanům služby v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 17. Při příjezdu je host povinen jako garanci platby předložit kreditní kartu nebo provést platbu za ubytování předem, nejpozději při check-in.
 18. Ve všech prostorách hotelu je zakázáno kouření.
 19. V případě vzniku požáru je hotelový host povinen ohlásit vzniklý požár personálu hotelu nebo přivolat pomoc pohotovostních služeb dle poplachových směrnic.
 20. Za auta, kola, jiná motorová vozidla či další věci umístěné mimo hotelový pokoj hotel nepřebírá odpovědnost.

Platnost od 1. 7. 2022

To top